EUR-Lex - PC - RO

Autocolante pentru urechi să piardă în greutate

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice. Din motive de concurență și de siguranță, s-a dorit stabilirea unui cadru pentru astfel de cerințe tehnice pentru întreaga rețea de căi navigabile interioare a UE, în special în scopul de a promova armonizarea la nivel european.

Cu toate acestea, echivalența dintre cele două certificate este dificil de menținut. Ele sunt legate de două cadre juridice diferite, fiecare dintre acestea funcționând pe baza unui set distinct de standarde în conformitate cu propriile norme și proceduri specifice.

Din motive de siguranță, dar și în scopul creării unor condiții echitabile de concurență, este necesar să se facă progrese în direcția unui set unic și uniform de standarde tehnice.

Acesta ar oferi mai multă securitate juridică și ar permite introducerea într-un termen rezonabil a adaptărilor tehnice la progresul tehnic, astfel încât să se asigure menținerea unor standardele ridicate autocolante pentru urechi să piardă în greutate siguranță pe toate căile navigabile interioare ale UE și inovarea fără restricții în acest sector. Întrucât cele două regimuri juridice menționate anterior funcționează pe baza propriilor norme și proceduri, progresele către un set unic și uniform de standarde tehnice se pot realiza numai în autocolante pentru urechi să piardă în greutate treptat.

Ca prim pas, este important să se separe normele care se referă la procesul decizional de cele care au o natură mai generală nespecifică UEprocedurală sau tehnică. În versiunea actuală a directivei aceste dispoziții nu sunt clar separate, astfel încât este dificil să se elaboreze un standard tehnic unic aplicabil ambelor regimuri juridice. Într-o a doua etapă, va fi important să se stabilească structuri adecvate care să permită UE și CCNR să dezvolte și să mențină standarde tehnice comune uniforme.

Prin urmare, trebuie creată o structură dedicată, care să dispună de expertiza necesară pentru a elabora standarde tehnice într-un context care reunește UE și statele membre ale CCNR și asociază și alte organizații internaționale interesate.

Trimmer electric Ryobi RLT, W | MatHaus by Arabesque

În acest sens, la 22 maia fost semnat un acord administrativ de către serviciile Comisiei și Secretariatul General al CCNR, în care ambele părți își exprimă intenția de a înființa un comitet dedicat acestui scop, sub egida CCNR. Acest comitet va fi deschis experților care reprezintă statele membre ale UE și ale CCNR și va permite, totodată, o participare adecvată a altor părți interesate.

Acest comitet ar trebui să elaboreze standarde tehnice. Odată înființat, acest comitet dedicat își va începe activitatea de elaborare a unor standarde tehnice. Prezenta propunere permite Comisiei să țină seama de standardele tehnice elaborate de acest comitet dedicat, făcând trimitere la standardele acestuia atunci când se realizează adaptarea cerințelor tehnice incluse în directivă la progresul tehnic sau la activitatea organizațiilor internaționale.

autocolante pentru urechi să piardă în greutate

În cazul în care, în conformitate cu acordul administrativ din 22 maiCCNR va proceda în mod similar referitor la adaptarea Regulamentului privind inspecția navelor pe Rin, permițându-i acestuia să facă trimitere și la standardele acestui nou comitet sui generis, procedurile administrative pentru menținerea unor standarde tehnice pentru navele de navigație interioară se vor fluidiza și se va obține o uniformitate deplină a standardelor între regimul juridic al UE și al Rinului.

Participanții la reuniune au salutat, în general, abordarea generală a revizuirii guvernanței în scopul de a simplifica actualizarea standardelor tehnice pentru navigația interioară. Propunerea de directivă reorganizează conținutul anexelor pentru a se asigura că acestea acoperă numai aspecte de natură tehnică sau procedurală.

Aspectele care vizează mecanismul de luare a deciziilor sunt integrate în textul principal al directivei. Sunt vizate în principal următoarele dispoziții: autocolante pentru urechi să piardă în greutate Echivalențe și derogări articolul 18Adaptarea anexelor articolul 22 ; — Desfășurarea inspecțiilor tehnice articolul 9. Abordarea adoptată în prezenta propunere este de a delega competențe Comisiei în ceea ce privește adaptarea anexelor prezentei directive în funcție de progresul științific și tehnic sau de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

În speță, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru adaptarea anexelor, inclusiv pentru modificarea modelelor de documente prevăzute în anexele la prezenta directivă și pentru adoptarea sau modificarea instrucțiunilor administrative.

EUR-Lex - PC - RO

În plus, pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui să se i confere competențe de executare în vederea autorizării anumitor derogări de la cerințele tehnice pentru ambarcațiuni specifice, a aprobării societăților de clasificare și a aprobării anumitor cerințe tehnice suplimentare pentru anumite zone care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru.

Competențele de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr. Anumite activități legate de directivă vor fi finanțate prin alte acte de bază.

autocolante pentru urechi să piardă în greutate

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin sunt revizuite periodic și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice.

Cu toate acestea, ar trebui să li se permită statelor membre, după consultarea Comisiei, să stabilească dispoziții specifice în privința unor cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone, cu condiția ca astfel de măsuri să fie limitate la subiectele specifice prevăzute în anexele III și IV.

Această inspecție tehnică ar trebui utilizată pentru a verifica dacă ambarcațiunea respectă cerințele tehnice stabilite în prezenta directivă. Autoritățile competente din statele membre ar trebui să aibă dreptul de a efectua inspecții suplimentare în orice moment, pentru a verifica dacă starea fizică a ambarcațiunii corespunde certificatelor de navigație interioară ale Uniunii. Pentru a proceda astfel, Comisiei ar trebui i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în vederea adaptării anexelor la prezenta directivă în funcție de progresul științific și tehnic sau de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Personal De Îngrijire A Sănătății

Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și redactează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure prezentarea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante Parlamentului European și Consiliului. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr.

Articolul 2 Definiții și domeniu de aplicare 1. Prezenta directivă se aplică următoarelor ambarcațiuni: a navelor cu o lungime L de cel puțin 20 de metri; b navelor pentru care produsul dintre lungime Llățime B și pescaj T este egal cu un volum egal de cel puțin m3.

Prezenta directivă se aplică și următoarelor ambarcațiuni: a remorchere și împingătoare destinate remorcării sau împingerii ambarcațiunilor menționate la alineatul 1 sau a unor instalații plutitoare ori destinate deplasării prin legare la ureche a rezultate pierdere în greutate gri tn astfel de ambarcațiuni sau instalații plutitoare; b navelor destinate transportului de pasageri, care poartă la bord mai mult de 12 pasageri, în plus față de echipaj; c instalațiilor plutitoare.

Articolul 3 Obligația de a deține un certificat la bord 1. Ambarcațiunile care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii menționate la articolul 1 au obligația de a deține la bord: a atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R: — un certificat eliberat în temeiul articolului 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin; sau — un certificat de navigație interioară al Uniunii care atestă, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii din anexa II, deplina conformitate a ambarcațiunii cu cerințele tehnice menționate în anexa II, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea Convenției revizuite privind navigația pe Rin a fost stabilită autocolante pentru urechi să piardă în greutate baza normelor și procedurilor aplicabile; b atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat de navigație interioară al Uniunii, incluzând, după caz, specificațiile menționate la articolul 5.

Certificatul de navigație interioară al Uniunii se întocmește după modelul prevăzut în anexa V partea 10 zile subțire și se eliberează în conformitate cu prezenta directivă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în scopul de a modifica modelul respectiv dacă acest lucru devine necesar pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica cerințele administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Articolul 4 Certificate suplimentare de navigație interioară ale Uniunii 1. Toate ambarcațiunile care dețin la bord un certificat valabil, eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, pot naviga pe căile navigabile ale Uniunii numai pe baza respectivului certificat, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 alineatul 5 din prezenta directivă.

Tuturor ambarcațiunilor care dețin la bord certificatul menționat la alineatul 1 li se furnizează însă și un certificat suplimentar de navigație interioară al Uniunii: a atunci când navighează pe căile navigabile din zonele 3 și 4, dacă doresc autocolante pentru urechi să piardă în greutate beneficieze de cerințele tehnice reduse aplicabile pe respectivele căi navigabile; b atunci când navighează pe căile navigabile din zonele 1 autocolante pentru urechi să piardă în greutate 2 sau, în cazul navelor de pasageri, atunci când navighează pe căi navigabile din zona 3 care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru, dacă statul membru în cauză a adoptat cerințe tehnice suplimentare pentru respectivele căi navigabile, în conformitate cu articolul 5 alineatele 12 și 3.

Certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii se întocmește după modelul prezentat în anexa V partea II și este eliberat de autoritățile competente la prezentarea certificatului menționat la alineatul 1 și în condițiile stabilite de respectivele autorități în ceea ce privește respectivele căi navigabile. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în scopul de a modifica modelul respectiv dacă acest lucru devine necesar pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica autocolante pentru urechi să piardă în greutate administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Articolul 5 Cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone 1. Statele membre pot adopta, după consultarea Comisiei și, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele din anexa II pentru ambarcațiunile care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriile lor.

Fiecare stat membru poate menține cerințe tehnice suplimentare față de cele din anexa II în ceea ce privește navele de pasageri care navighează pe căile navigabile din zona 3 de pe teritoriul respectivului stat membru, care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru.

52013PC0622

Statele membre pot adopta astfel de noi cerințe tehnice suplimentare în conformitate cu procedura menționată la alineatul 3. Cerințele suplimentare pot viza numai elementele enumerate în anexa III. Statul membru notifică Comisia în privința cerințelor suplimentare propuse cu cel puțin șase luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestora și informează celelalte state membre în acest sens.

Comisia aprobă cerințele tehnice suplimentare prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 25 alineatul 2. Îndeplinirea cerințelor suplimentare se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3 sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii. Această dovadă a conformității este recunoscută pe căile navigabile ale Uniunii din zona corespunzătoare.

În cazurile în care aplicarea dispozițiilor tranzitorii prevăzute în anexa II capitolul 24a produce o reducere a nivelului standardelor naționale de siguranță existente, un stat membru poate renunța la aplicarea respectivelor dispoziții tranzitorii în ceea ce privește navele de navigație interioară pentru transportul de pasageri care navighează pe căi navigabile interioare ce nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru.

În astfel de situații, statul membru poate impune navelor respective care navighează pe căile sale navigabile interioare ce nu dispun de astfel de legături să îndeplinească integral cerințele tehnice prevăzute în anexa II de la 30 decembrie Statul membru care recurge la posibilitatea menționată la primul paragraf informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia sa și furnizează Comisiei detalii despre standardele naționale relevante care se aplică navelor de pasageri ce navighează pe căile sale navigabile interioare.

Îndeplinirea cerințelor unui stat membru pentru navigarea pe căile sale navigabile interioare autocolante pentru urechi să piardă în greutate nu dispun de legături se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3 sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii. Ambarcațiunile care navighează numai pe căile navigabile din zona 4 îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea cerințelor reduse prevăzute în anexa II pe toate căile navigabile din zona respectivă.

Respectarea respectivelor cerințe reduse se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3.

Trimmer electric Ryobi RLT4125, 400W

După consultarea Comisiei, statele membre pot permite o aplicare parțială a cerințelor tehnice sau pot stabili cerințe tehnice mai flexibile decât cele prevăzute în anexa II în cazul ambarcațiunilor care navighează exclusiv pe căile navigabile din zonele 3 și 4 de pe teritoriile lor. Aplicarea cerințelor tehnice mai flexibile sau aplicarea parțială a cerințelor tehnice poate viza numai elementele enumerate în anexa IV.

În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei ambarcațiuni corespund aplicării cerințelor tehnice mai flexibile sau aplicării parțiale a cerințelor tehnice, acest lucru se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii sau, dacă se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii.

Autocolante pentru urechi să piardă în greutate membre notifică Comisiei aplicarea unor cerințe tehnice mai flexibile sau aplicarea parțială a cerințelor tehnice din anexa II cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare și informează celelalte state membre în acest sens.

Articolul 6 Derogări 1. Statele membre pot autoriza derogări fat burner herbal la toate dispozițiile prezentei directive sau de la o parte a acestora pentru: a navele, remorcherele, împingătoarele și instalațiile plutitoare care navighează pe căi navigabile ce nu sunt legate prin căi navigabile interioare de căile navigabile ale altor state membre; b ambarcațiunile a căror capacitate de încărcare nu depășește de tone sau ambarcațiunile care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament mai mic de m3, a căror chilă a fost pusă înainte de 1 ianuarie și care navighează exclusiv pe căi navigabile naționale.

În ceea ce privește navigația pe căile navigabile naționale, statele membre pot autoriza derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentei directive în cazul unor voiaje scurte de interes local sau în zone portuare. Derogările, precum și voiajele sau zona pentru care sunt valabile se indică în certificatul ambarcațiunii.

Burtica-Îmblânzirea: talie Mare burtica de control cu design de de grade, efect de strângere, netezește umflături și perfect deține în abdomen și talie. Conturul taliei și oferindu-vă confortabil înapoi de sprijin. S-Curba Sculptura: Slims talie, încuietori grăsime burta, controale burtica ta husă, strange coapsele tale, să-ți dau o figură subțire. Elastic și cel Mai bun de Compresie : Patru elastic tesatura oferă confort.

Statele membre notifică Autocolante pentru urechi să piardă în greutate derogările autorizate în conformitate cu alineatele 1 și 2 și informează celelalte state membre în acest sens. Orice stat membru care, în urma derogărilor autorizate în conformitate cu alineatele 1 și 2nu deține ambarcațiuni vizate de dispozițiile prezentei directive care navighează pe căile sale navigabile, nu are obligația de a respecta dispozițiile articolelor 8, 9 și Articolul 7 Eliberarea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1.

Certificatul de navigație interioară al Uniunii se eliberează ambarcațiunilor a căror chilă a fost pusă începând cu [data transpunerii prezentei directive], în urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în funcțiune a ambarcațiunii respective în scopul de a verifica dacă respectiva ambarcațiune îndeplinește cerințele tehnice din anexa II. Orice nerespectare a cerințelor tehnice din anexa II trebuie indicată în certificatul de navigație interioară al Uniunii.

Dacă autoritățile competente consideră că aceste deficiențe nu reprezintă un pericol evident, ambarcațiunile menționate la primul paragraf al prezentului articol pot continua să navigheze până la înlocuirea sau modificarea componentelor sau secțiunilor ambarcațiunii certificate drept neconforme cu cerințele menționate, după care componentele sau secțiunile respective trebuie să respecte cerințele tehnice din anexa II.

În sensul prezentului articol, se presupune că există un pericol evident în special atunci când sunt afectate cerințele privind integritatea structurală a construcției ambarcațiunii, navigarea sau manevrabilitatea ori caracteristicile speciale ale ambarcațiunii autocolante pentru urechi să piardă în greutate conformitate cu cerințele tehnice menționate în anexa II. Derogările permise în cerințele tehnice din anexa II nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident.

autocolante pentru urechi să piardă în greutate

Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese echivalente ca tehnologie și proiectare în cadrul reparațiilor și întreținerii de rutină nu este considerată drept înlocuire în sensul prezentului articol.

Îndeplinirea de către o ambarcațiune a cerințelor suplimentare menționate la articolul 5 alineatele 12 și 3 este verificată, după caz, în cadrul inspecțiilor tehnice prevăzute la alineatele 1 și 2 ale prezentului articol sau în cadrul unei inspecții tehnice efectuate la cererea proprietarului ambarcațiunii.

Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale.

Articolul 8 Autorități competente 1. Certificatele de navigație interioară ale Uniunii pot fi eliberate de autoritățile competente ale statelor membre. Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente în domeniul eliberării de certificate de navigație interioară ale Uniunii și notifică Comisia și celelalte state membre în acest sens.

Autoritățile competente țin un registru cu toate certificatele de navigație interioară ale Uniunii pe care le eliberează conform modelului prevăzut în anexa VI. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în scopul de a modifica modelul respectiv pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica cerințele administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Articolul 9 Efectuarea inspecțiilor tehnice 1. Inspecția tehnică menționată la articolul 7 este efectuată de către autoritățile competente. Autoritățile respective pot să nu supună, în întregime sau parțial, ambarcațiunea inspecției tehnice în cazul în care rezultă dintr-un atestat valabil, eliberat de o societate de clasificare recunoscută, că ambarcațiunea îndeplinește, în întregime sau parțial, cerințele tehnice din anexa II.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare în scopul de a aproba o societate de clasificare care îndeplinește criteriile enumerate în anexa VII sau de a retrage aprobarea, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele 3 și 4. Aceste acte de punere pierderea de grăsime cofeina aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 25 alineatul 2. Cererea de aprobare este prezentată Comisiei de către statul membru în care societatea de clasificare are sediul sau o filială autorizată să elibereze atestate ce indică respectarea de către ambarcațiune a cerințelor din anexa II în conformitate cu prezenta directivă.

Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile și documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de aprobare.

Orice stat membru poate cere organizarea unei audieri sau furnizarea de informații ori documente suplimentare. Orice stat membru poate prezenta Comisiei o cerere de pierderea metabolică în greutate jacksonville a aprobării în cazul în care consideră că o societate de clasificare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa VII.

Cererea de retragere trebuie să fie însoțită de documente justificative. Comisia publică și ține la zi o listă a societăților de clasificare aprobate în conformitate cu prezentul articol.

Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente în domeniul efectuării inspecțiilor tehnice și notifică Comisia și celelalte state membre în acest sens. Fiecare stat membru trebuie să respecte cerințele specifice în ceea ce privește organismele de inspecție și cererea de efectuare a unei inspecții prevăzute în anexa II. Articolul 10 Valabilitatea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1.

Perioada de valabilitate a autocolante pentru urechi să piardă în greutate de navigație interioară ale Uniunii eliberate navelor nou construite în conformitate cu dispozițiile autocolante pentru urechi să piardă în greutate directive este stabilită de autoritatea competentă până la cel mult: a cinci ani în cazul navelor de pasageri; b zece ani în cazul tuturor celorlalte tipuri de ambarcațiuni.

Perioada de valabilitate trebuie indicată în certificatul de navigație interioară al Uniunii. În cazul navelor care se află deja în exploatare înainte de efectuarea inspecției tehnice, autoritatea competentă stabilește perioada de valabilitate a certificatului de navigație interioară al Uniunii pentru fiecare caz în parte, având în vedere rezultatele inspecției. Valabilitatea nu poate însă depăși perioadele indicate la alineatul 1.

Fiecare stat membru poate elibera, în situațiile menționate în anexa II, certificate provizorii de navigație interioară ale Uniunii. Certificatele provizorii de navigație interioară ale Uniunii se întocmesc după modelul prevăzut în anexa V partea III. Articolul 11 Înlocuirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii Fiecare stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat valabil de navigație interioară al Uniunii care a fost pierdut sau deteriorat.

Articolul 12 Reînnoirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1. Certificatul de navigație interioară al Uniunii se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7. Pentru reînnoirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii, se aplică dispozițiile tranzitorii prevăzute în anexa II capitolele 24 și 24a ambarcațiunilor indicate în respectivele capitole, în condițiile indicate în aceleași capitole.

Articolul 13 Prelungirea valabilității certificatelor de navigație interioară ale Uniunii Valabilitatea unui certificat de navigație interioară al Uniunii poate fi prelungită în mod excepțional, de către autoritatea care l-a eliberat sau l-a reînnoit, fără efectuarea unei inspecții tehnice în conformitate cu anexa II. Prelungirea valabilității trebuie indicată în certificat. Articolul 14 Eliberarea de noi certificate de navigație interioară ale Uniunii În cazul unor modificări sau reparații majore care afectează integritatea structurală a navei, navigarea sau manevrabilitatea ori caracteristicile speciale ale ambarcațiunii în conformitate cu anexa II, respectiva ambarcațiune trebuie supusă încă o dată inspecției tehnice prevăzute la articolul 7 înainte de a pleca în altă cursă.

În urma acestei inspecții, se eliberează un nou certificat de navigație interioară al Uniunii în care se menționează caracteristicile tehnice ale ambarcațiunii sau se modifică în mod corespunzător certificatul existent. Dacă certificatul este eliberat în alt stat membru decât cel care a eliberat sau a reînnoit certificatul inițial, pierdere rapidă în greutate omaha ne competentă care a eliberat sau a reînnoit certificatul în cauză este informată în acest sens în termen de o lună.

Articolul 15 Refuzul de a elibera sau de a reînnoi certificatele de navigație interioară ale Uniunii și retragerea acestor certificate 1. Orice decizie de refuzare a eliberării sau a reînnoirii unui certificat de navigație interioară al Uniunii trebuie să fie motivată.

Proprietarul ambarcațiunii este notificat în acest sens și este informat cu privire la căile de atac și termenele aferente din statul membru în cauză. Orice autocolante pentru urechi să piardă în greutate valabil de navigație interioară al Uniunii poate fi retras de autoritatea competentă care l-a eliberat sau l-a reînnoit dacă ambarcațiunea nu mai îndeplinește cerințele tehnice specificate în certificatul său.

Articolul 16 Inspecții suplimentare 1. Autoritățile competente ale unui stat membru pot verifica în orice moment dacă o ambarcațiune deține la bord un certificat valabil în conformitate cu prezenta directivă și dacă îndeplinește cerințele prevăzute în respectivul certificat sau dacă prezintă un pericol evident pentru persoanele aflate la bord, pentru mediu sau pentru siguranța navigației. Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu alineatele 2 - 5. Dacă în cursul unei astfel de inspecții autoritățile constată că certificatul nu se află la bordul ambarcațiunii, că certificatul de la bord nu este valabil sau că ambarcațiunea nu îndeplinește cerințele prevăzute în certificat, dar că lipsa de valabilitate sau neîndeplinirea cerințelor nu constituie un pericol evident, proprietarul ambarcațiunii sau reprezentantul său ia toate măsurile necesare pentru remedierea situației.

Autoritatea care a eliberat certificatul sau care l-a reînnoit ultima dată este informată în acest sens autocolante pentru urechi să piardă în greutate termen de șapte zile. Dacă la efectuarea inspecției autoritățile constată că ambarcațiunea prezintă un pericol evident pentru persoanele aflate la bord, pentru mediu sau pentru siguranța navigației, ele pot să nu permită ambarcațiunii continuarea călătoriei până când au fost luate măsurile necesare pentru remedierea situației. De asemenea, ele pot dispune măsuri care să permită navei să se îndrepte în siguranță, după caz, la terminarea operațiunilor sale de transport, către un loc în care va fi inspectată sau reparată.

Un stat membru care nu a permis unei ambarcațiuni continuarea călătoriei sale sau care a notificat proprietarului intenția sa de a face acest lucru dacă nu se remediază deficiențele constatate informează autoritatea din statul membru care a eliberat certificatul sau care l-a reînnoit ultima dată, în termen de șapte zile, cu privire la decizia luată sau pe care intenționează să o ia.

Orice decizie de a întrerupe navigarea unei ambarcațiuni, adoptată în vederea punerii în aplicare a prezentei directive, trebuie să indice în detaliu motivele care stau la baza sa. Decizia respectivă este notificată fără întârziere părții vizate, concomitent cu informațiile despre căile de atac de care dispune în temeiul legislației în pierderea în greutate os în statele membre și despre termenele în care acestea pot fi introduse.

Articolul 17 Numărul european unic de identificare a navei Autoritatea competentă care a eliberat un certificat de navigație interioară al Pierde grăsimea rămâne puternică autocolante pentru urechi să piardă în greutate să indice în respectivul certificat numărul european unic de identificare a navei în conformitate cu capitolul 2 din anexa II.